Diplomirani transakcijski analitik - psihoterapevt

Vpis v profesionalno TA edukacijo

za diplomiranega psihoterapevta transakcijske analize

do 15. oktobra 2018

 

Značaj diplome iz Transakcijsko analitične psihoterapije (CTA-P)- merila EATA/ITAA/EAP akreditacije:

Na Inštitutu IPTA, pridobljena edukacija za pristop k izpitu za Diplomiranega transakcijskega analitika-psihoterapevta CTA - P ( Certified transactional analyst-psychotherapy ) omogoča verifikacijo s strani SKZP za Slovensko diplomo iz psihoterapije SDP in EAP ( Evropske Asociacije za psihoterapijo ) in s tem zadostuje kriterijem predlaganih v osnutku predloga ZPD - Zakona o psihoterapevtski dejavnosti v obstoječi fazi.

CTA izpit je reguliran z edukacijskimi in profesionalnimi okviri Evropske – EATA in svetovne – ITAA organizacije za Transakcijsko analizo in priznan od več kot 60 organizacijah za transakcijsko analizo širom Evrope in sveta. Pridobitev CTA diplome priznava tudi UKCP ( United Kingdom Council for Psychotherapy ) in omogoča Evropski Certifikat iz psihoterpapije pri Evropski zvezi za psihoterapjo ( EAP - European Association for Psychotherapy ).

 

Za pridobitev naziva Diplomirani transakcijski analitik - psihoterapevtske specialnosti ( Certified transactional analyst - psychotherapy ) in izborno, kasneje tudi ostale karierne nazive supervizorja in učitelja TA, je potrebno zadostiti kriterijem, ki jih predpisujejo ustrezni strokovni organi Evropske organizacije za transakcijsko analizo EATA. Podroben opis edukativnih standardov edukacije vsebuje tudi Training and Examination Handbook EATA, 2008 z aktualizacijami.

 • Zadosti minimumu ur treninga, supervizij in prakse v spodaj navedenem obsegu.
 • Uspešno opravi pisni izpit, ki vključuje poklicni samo portret, poročilo o učnih izkušnjah med usposabljanjem, podrobno študijo primera in esej iz TA teorije.
 • Uspešno opravi ustni izpit pred izpitom z izpitno komisijo , ki jo pooblašča EATA.

 

Najmanj 2000 ur profesionalne priprave za CTA izpit, ki vključujejo trening, supervizijo, praktično uporabo in osebni razvoj.

 • Od teh ur je potreben minimum v obsegu:
  • 750 praktične izkušnje aplikacije ( od katerih mora biti 500 ur dela s primarno odgovornostjo do klientov/pacientov z uporabo TA, ter najmanj 150 ur dela s skupino parom ali družino.
  • 150 ur supervizije ( od tega najmanj 75 iz TA od PTSTA ali TSTA ).
  • 600 ur treninga in osebnega razvoja ( od katerih najmanj 300 TA ).
  • 100 ur osebne didaktične psihoterapije
 • Dodatne ure do obsega 2000 ur ( npr. nacionalnega kriterija so lahko pridobljena skladno z nacionalnimi vodili in imajo lahko značaj nacionalnih kriterijev - npr. delo v psihiatričnih ustanovah, supervizija, osebna psihoterapija, prezentacija seminarjev, vrstniške skupine.

 

Od študenta psihoterapije se pričakuje tudi pridobivanje znanj izven inštituta IPTA na dogodkih, ki jih usklajate s svojim mentorjem, in pridobljena predznanja.

Sistem usposabljanja je v svojih minimalnih kriterijih predviden za tiste študente, ki imajo že pred vstopom v študij določen obseg znanj in veščin. Ob vstopu se vam priznajo vse ure učenja, če ste le te pridobili v kateri od oblik psihoterapevtskega izobraževanja, ki ustreza standardom EATA in SKZP.

 

Vstopni kriteriji v študij - Temeljni program in profesionalni TA trening

 1.  Za vpis v prva dva letnika študija zadostuje dokončana VI. stopnja, za pristop delovno aplikativni praksi v tretjem letu študija pa najmanj dokončana Visokošolska izobrazba VII. stopnje, oziroma magistrska stopnja študija humanistične usmeritve - II. stopnja Bolonjskega študija.
 2. Srednješolska raven poznavanja angleškega jezika ( ad1 ).
 3. Obiskan uvodni 2.5 dnevni seminar iz transakcijske analize, opravljen pisni izpit TA 101 in pridobljen certifikat TA 101. ( glej rubriko »TA 101« na www.ipta.si ). ( Splošni Temeljni TA program - Prva stopnja študija v obsegu 30 ur. se obiskuje sočasno z obiskom programov prvega leta TA) treninga)

 

Študentje prvega leta TA treninga obiskujejo tako I. kot II. stopnjo programa.

 

I. stopnja - TA intermedia (povezovalni semester) profesionalnega TA treninga

Ure interTA medie ( 6 seminarjev ) se štejejo kandidatom v profesionalno edukacijo. V tem semestru študent pridobi oziroma preveri svoja temeljna znanja, ki omogočajo študijsko vključitev v osnovno edukativno profesionalno skupino. InterTAmedia poteka sočasno z udeležbo v rednem profesionalnem treningu v prvem letu edukacije, ki vključuje v šolnini 14 letnih seminarjev. Edukacija ima namen poglobitve pridobljenih znanj na uvodnem seminarju in pripraviti študenta na kasnejše obiskovanje rednega TA treninga.[

Izjemoma tako interTAmedio, kot profesionalni edukativni program lahko obiskujejo tudi zainteresirani, ki nimajo namena pridobiti poklicne TA psihoterapevtske kvalifikacije, temveč pridobiti in poglobiti znanja pridobljena na Uvodnem TA seminarju.

 

II. stopnja profesionalnega TA treninga

Profesionalna skupina v kateri študirate je sestavljena iz rednih študentov in specializantov, ki aplicirajo TA v psihoterapevtske namene. Poteka enkrat mesečno, občasno pa v obliki dvodnevnih vikend seminarjev.

 

Klikni za vpogled v urnik edukantov!

 

Pred vstopom skupaj z mentorjem pripravimo individualen letni edukacijski program. Po dveh letih študija na II. stopnji praviloma študent lahko prične s specializantom in supervizijami, ter tako teorijo in vaje integrira z učenjem na skupini. Program obiska na drugi štiriletni profesionalni stopnji TA treninga, zagotavlja doseg minimalnega števila ur teorije za pristop k pisnemu izpitu. Specializant pa ga obiskuje do diplomiranja.

 

Poleg obiska predavanj vaš študij na pred specializantski stopnji predvideva:

 • Študij literature.
 • Pridobivanje dela splošnih znanj s področja drugih psihoterapevtskih pristopov.
 • Udeležbo na najmanj enem kongresu na nacionalnem nivoju.
 • Osebno psihoterapijo pri psihoterapevtu v soglasju z mentorjem.
 • Fakultativno obiskovanje vrstniške delovne TA skupine.
 • Izdelavo enega Eseja letno.
 • Sodelovanje pri ali vodenje 1 raziskave v 3 letih študija.

 

III. Stopnja profesionalnega TA treninga - Specializantstvo

Praviloma konec III. in IV. leto študija

Poleg obsega učnih aktivnosti iz I. in II leta študija še naloge specializantstva:

 • Prakticiranje TA psihoterapije v individualni obliki.
 • Prakticiranje psihoterapije v obliki dela s parom ali skupino.
 • Najmanj 24 supervizijskih ur letno ( Individualnih, supervizij transkiripta, skype in skupinskih ).
 • Udeležba na najmanj enem mednarodnem TA kongresu ( EATA/ ITAA ).
 • Sodelovanje pri 1 raziskavi
 • Po dosegu 300 ur edukacije najmanj 36 ur TA profesionalne edukacije letno.

 

V. in VI. leto študija

Poleg elementov programa iz višjih letnikov zajema še pripravo na pisni in ustni izpit za diplomiranega Transakcijskega analitika - psihoterapevta CTA.

 

 

Tokom študija lahko študent TA vsako leto poda vlogo za odobritev brezobrestnega študijskega kredita do višine 500€, ki ga mora poplačati v obdobju treh let.

Za dodatna vprašanja glede programa in šolnine, lahko pišete na info@ipta.si.

 

Lepo vas pozdravljam

 

Direktor IPTA

Univ, dipl soc. TSTA-p Martin Bertok

Nazaj

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...